مشتري گرامی:
چنانچه دقایقی از وقت خود را به پاسخگویی و تکمیل این فرم اختصاص دهید موجب نهایت امتنان خواهدبود. بی تردید نظرات شما باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات ما و افزایش رضایتمندي شما کارفرماي محترم شرکت خواهد بود.

    * به هریک از مشخصه هاي ارزیابی بر حسب اهمیت آنها اوزانی از 1 تا 4 تعلق میگیرد.
    ** ضرایب: عالی: 4 خوب: 3 متوسط: 2 ضعیف: 1