نمایندگی استان هرمزگان : آقای محسن نوروزی

شماره تماس : 09173301673

بندر عباس – پشت بیمارستان شهید محمدی – کوی شفا – خیابان سجاد – کوچه سجاد 12 – ساختمان سجاد