کرونا را شکست میدهیم

شرکت آرا تجهیز سیستم (اتسیس) با توجه به رسالت اجتماعی و اهمیت موضوع سلامت جامعه از لحظه ورود ویروس کرونا به کشور با ارائه خدمات پشتیبانی ویژه  خارج از نوبت به صورت ۲۴ ساعته به مراکز درمان به ویژه بیمارستان های معین کرونا شانه به شانه ی پرسنل قهرمان و شجاع این مراکز تا شکست کرونا در حال  ارائه خدمات و تامین تجهیزات برق بدون وقفه UPS میباشد

با هم و با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا را شکست میدهیم